Snabba leveranser & Säkra betalningar

Träskydd, Boracol Lavtox 1 liter

  • 279 kr

Bekämpar o förebygger mot mögel i trä o mur, mot rötsvamp i trä, mot äkta hussvamp i trä o murBruksfärdig lösning, skall ej spädas Åtgång: 1 liter till 5 kvm.&n

Produkten är tyvärr slut i lager  :(

Dela
Artikelnummer: 25

Bekämpar o förebygger mot mögel i trä o mur, mot rötsvamp i trä, mot äkta hussvamp i trä o mur

Bruksfärdig lösning, skall ej spädas Åtgång: 1 liter till 5 kvm. Appliceras med pensel eller roller.

Andändning till trä & mur.

Inomhus och ovan mark där kortvarig, men ej permanent, uppfuktning är möjlig och endast på ytor som inte kommer i direkt beröring med livsmedel, djurfoder eller dricksvatten.

Hud, verktyg och kläder rengörs med varmt vatten. 

Förvaras åtskilt från livsmedel och djurfoder. Undvik kontakt med hud och ögon. Använd lämpliga skyddshandskar.

Varning:

- Irriterar huden
- Orsakar allvarlig ögonirritation
- Skadliga långtidseffekter för vattenlevande organismer

Skyddsåtgärder:
- Ha förpackningen eller etiketten till hands om du måste söka läkarvård.
- Förvaras oåtkomligt för barn.
- Tvätta händerna grundligt efter användning.
- Undvik utsläpp till miljön.
- Använd skyddshandskar.  
- VID HUDKONTAKT: Tvätta med mycket vatten
- VID KONTAKT MED ÖGONEN: Skölj försiktigt med vatten i flera minuter. Ta ur eventuella kontaktlinser om det går lätt. Fortsätt att skölja.
- Vid hudirritation: Sök läkarhjälp.
- Vid bestående ögonirritation: Sök läkarhjälp.
- Ta av nedstänkta kläder. Och tvätta dem innan de används igen.
- Innehållet & behållaren lämnas till lokal återvinningsstation.